Publikationer

ECE Network AB

 

 

LOV, logistik och transportarbete - Principer och simuleringar för hemtjänsten

Logistik i hemtjänsten frigör arbetstid samtidigt som kostnader, miljöpåverkan och olycksrisker minskar. Lag om valfrihetssystem (LOV) innebär att kommuner kan införa valfrihet inom hemtjänst. Rapportens simuleringar visar att körsträckorna ökar kraftigt när en eller flera entreprenörer utför delar av insatserna. Om städinsatserna bryts ut blir körsträckorna med bil två till tre gånger så långa. Hur man översätter dessa resultat i andra faktorer eller hur man värderar dessa berörs inte.

 

 

Bättre tjänsteresor i Orust - BKT uppföljning 2010

Trafikverket har tillsammans med bland andra Orust kommun och oss på ECE Network sedan ett antal år genomfört projektet Bättre kommunala tjänsteresor, och 2010 var det dags för uppföljning av projektet. Uppföljningen har till syfte att visa hur utvecklingen varit i Orust sedan pilotprojektet Kommunal reserevision avslutades 2007. Uppföljningen har tittat på hur bilarna administreras (fordonsekonomin) och hur resorna planeras (transportlogistiken).

 

Logistik inom kommunal verksamhet

Denna rapport består av fem kapitel, som vart och ett ger en viss inblick i en transportintensiv kommunal verksamhet. Avfallsinsamling, hemtjänst, internpost, varudistribution och skolskjuts är alla transportintensiva verksamheter.

Eftersom logistik i de allra flesta fall kan frigöra stora resurser finns det all anledning att undersöka förhållanden och potentialer.

 

Bättre kommunala tjänsteresor

Under sista kvartalet år 2007 genomförde sex kommuner i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län en genomgång av hemtjänstpersonalens tjänsteresor i ett urval av hemtjänstdistrikt. Undersökningarna genomfördes i syfte att jämföra situationen idag avseende tidsanvändning och körsträcka med ett simulerat utfall med en alternativ planeringsmodell. Arbetet genomfördes enligt metodiken i Vägverkets ”Handbok för bättre kommunala tjänsteresor”.

 

Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision - Slutrapport

 

Vägverket har genomfört Pilotprojekt kommunal reserevision för att minska miljöpåverkan från trafiken och bidra till ökad trafiksäkerhet. Utifrån erfarenheter från utredningar i Orust och Marks kommuner har en metod utarbetats och en handbok för bättre kommunala tjänsteresor tagits fram. I denna rapport redovisas vad som gjorts, vilka effekter som uppnåtts samt potentiella effekter av återstående insatser.

 

Kravspecifikation för ruttoptimering

 

Denna kravspecifikation är ett förslag på vad en kommun eller annan verksamhet bör beakta när den skall skaffa någon form av datorstöd för transporteffektiv verksamhetsplanering. Tillsammans med bilagorna finns goda möjligheter att skräddarsy ett förfrågningsunderlag och en utvärderingsmall utifrån verksamhetens specifika förutsättningar och behov.